Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

Programın Amacı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, tezli yüksek lisans Programı'nın amacı; küreselleşen ve devletlerarası sınırların daha az belirginleşmeye başladığı zamanımızda; ülkeler, kişiler, kuruluşlar ve topluluklar arasında giderek yoğunlaşarak artan özel hukuk ilişkilerinin açıklığa kavuşturulması ve incelenmesidir. Öğrencilere, özel hukukun belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir eğitim ve öğretim vererek, yüksek lisans düzeyinde, yeni bilgiler, yeni ufuklar ve yeni uzmanlıklar gerektiren kariyer olanakları yaratmak hedeflenmektedir. Öğrencinin kazanacağı yeni bilgiler, bilimsel açıdan yeni artı değerler üretecek ve öğrenci, konusunda derinlemesine inceleme yaparak, bilime ve uygulamaya katkı getirecektir. Hukuk biliminin uluslararası boyutu, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kurumların oluşturduğu kuramların, yeni yönergelerin, yeni Uluslararası Konvansiyonların öğrenilmesini ve benimsenmesini, özümsenmesini gerektirmektedir. Uygarlığın yeni getirileri ile gelişmekte olan disiplinlerin de öğrenilmesi gerekmekte olduğundan; yüksek lisans öğrencileri, Özel Hukuk Yüksek Lisansı Programları ile yeni gelişmeleri izleyebilme imkânlarına kavuşacaklardır. Nihayet sürekli bir eğitim ve öğrenimi gerektiren hukuk bilimleri alanında, öğrencilerin lisans öğrenimindeki eksikliklerinin giderilmesi ve değişikliklere uğrayan mevzuat veya içtihatların yenilenmesi, öğrenilmesi ve yeni ufukların açılması amaçlanmaktadır. Sürekli olarak ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde, öğrencilere ve hukukçulara veya hukuk kurallarını uygulamak mevkiinde olan diğer meslek mensuplarına, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı ile, gerekli olan disiplinlerarası bakışın kazandırılması sağlanacaktır.

 Ülkelerarası yakınlaşmanın arttığı dünyada, artık bir tek anadil ve sadece ülkemiz bilim adamlarının katkıları ile oluşan doktrin ve yargı içtihatları yetişmemekte; bunların yabancı doktrin ve yargı kararları ile karşılaştırılması da gerekmektedir. Yabancı dil bilgisinin, yüksek lisans düzeyinde gerekliliği yadsınamayacaktır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, lisans öğretiminde yabancı dile vermiş olduğu önemi, yüksek lisans öğretiminde de isteyen öğrenciye yabancı dil dersi vermek suretiyle devam ettirmektedir.  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin güçlü alt yapısından alacağı destek ile ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılaması ve gerek ülkemizin, gerekse bölgemizin bilimsel düzeyinin gelişmesine katkılar sağlaması beklenmektedir.

Açıklamalar

 Yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencinin veya belirli bir mesleği uygulamakta olduğu hâlde, yeni gelişmeleri izlemek amacını taşıyan öğrencinin; araştırma tekniklerini öğrenmesi ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri izleyebilmesi ve hukuk düzenlerini karşılaştırmak suretiyle, olması gereken hukuk yolunda bir katkı getirebilmesi, amaçları arasına girmektedir. Yüksek lisans eğitimi ve öğrenimi, bilimsel çalışmanın ilk basamağıdır. Böylece yüksek lisans eğitimi esnasında, öğrenciye, dersin konusu hakkında uzmanlık derecesinde bilgi verilecek ve bilimsel araştırmanın yöntem ve teknikleri de öğretilecektir. Ders aşamasından sonra, tez konusunu seçen öğrencinin, seçtiği konuyu ne şekilde araştıracağı, hangi kaynaklara ne şekilde ulaşacağı ve kaynakları hangi yöntemlerle benimseyerek veya eleştirerek, bu konuda nasıl bir kaynak çalışması yapacağı; bu kaynaklardan nasıl yararlanacağı ve edindiği bilgileri hangi bilimsel yöntemlerle bir senteze ulaştıracağı konusunda yetiştirilmesi, yüksek lisans eğitiminin amaçları kapsamındadır. Aynı zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezli programı eğitim süresi dört (4) yarıyıldır (iki yıl). 1 ve iki yarıyıllarda öğrencilerimiz 8 ders (24 kredi) alarak Tez dönemine başlamaya hak kazanırlar. Son iki yarılda ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerin bitiminde Tez Jüri Savumasını başarıyla geçerek diplomasını almaya hak kazanır.

 

Genel Koşullar


1.       Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk Fakültesi bölümü mezunu olma şartı vardır.

2.      1 Adet referans mektubu

3.       ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

4.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

5.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

6.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

 

spy apps free for android phone spy sms monitoring app
my husband thinks i cheated blog.e-lecta.com my husband cheated on me blog
i found out my boyfriend cheated on me should i cheat on my boyfriend quiz i dreamt my boyfriend cheated on me
will my boyfriend cheat bigwindcn.com i found out my boyfriend cheated on me
my ex girlfriend cheated on me click cheated on my girlfriend